بررسی گزینه های جانشینی همتی در بانک مرکزی

بررسی گزینه های جانشینی همتی در بانک مرکزی

بررسی گزینه های جانشینی همتی در بانک مرکزی نشان می دهد که از بین سه گزینه موجود یعنی کیمجانی ، نهاوندیان و حمید پورمحمدی محتما ترین گزینه خود کیمیجانی است زیرا سایر افراد بعید خواهد بود که در این فاصله زمانی چنین مسئولیتی را قبول کنند.