دلارهای بیمه آسیا در آذربایجان گم شد!!!

دلارهای بیمه آسیا در آذربایجان گم شد!!!

تأسیس یک شرکت بیمه ای جدید به نام آسیا_آذ در جمهوری آذربایجان حاشیه های زیادی برای بیمه آسیا داشته که در نهایت منجر به از دست دادن مبالغ ارزی قابل توجه برای این شرکت بیمه شد.