بیمه نوین امتناع از قانون با چاشنی ابهام آفرینی

بیمه نوین امتناع از قانون با چاشنی ابهام آفرینی

شرکت بیمه نوین از اخذ سهام وثیقه از یکی از اعضای هیئت مدیره خود که به منظور رفع ضرر و زیان از تصمیمات مدیریتی تأمین می گردد خودداری کرده که باید دید کدام از اعضای هیئت مدیره این شرکت بیمه چنین مصونیتی داشته؟