معلوم نیست تاجگردون از اسناد سری کمیسیون بودجه استفاده کرده یا خیر

معلوم نیست تاجگردون از اسناد سری کمیسیون بودجه استفاده کرده یا خیر

زاکانی با تاکید بر اینکه به دلیل اهمیت حفظ انسجام مجلس، از کاندیداتوری ریاست مجلس منصرف شدم، افزود: از طرفی برخی چهره ها از بیرون مجلس در صدد اثرگذاری بر جریان انتخاب ریاست مجلس بودند که این موضوع می توانست به مخدوش شدن استقلال مجلس منجر شود؛ اما باور من این بود که کار مجلس باید به خود مجلس واگذار شود و همین طور هم شد.