بیمه میهن روی نوار ناکامی

بیمه میهن روی نوار ناکامی

روند چندساله زیان آفرینی در بیمه میهن و تکرار این روند در اردیبهشت ماه زنگ خطری برای مدیران این شرکت بیمه ای جهت تغییراتی در مدیریت پورتفوی آنهاست که باید دید این اتفاق در سال جدید رخ خواهد داد یا خیر؟