مؤسسه اعتباری ملل نگران کننده ظاهر شد

مؤسسه اعتباری ملل نگران کننده ظاهر شد

مؤسسه اعتباری ملل که در آخرین گزارشات مالی به جهت کفایت سرمایه وضعیت مطلوبی نداشت در بررسی های جدید طی سه ماهه اسفند ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

بانک پارسیان بانک زیان آفرین / تراز منفی ۱۴ هزار میلیاردی طی ۵ ماه

بانک پارسیان بانک زیان آفرین / تراز منفی ۱۴ هزار میلیاردی طی ۵ ماه

بانک پارسیان که در اخرین صورتهای مالی خود زیان انباشته ۵۳ هزار میلیارد ریالی روبرو بود به روند زیان آفرینی خود ادامه داد. بررسی عملکرد ماهیانه بانک پارسیان از دی ماه تا اردیبهشت سال جاری حکایت از تراز منفی ۱۴ هزار میلیارد ریالی بانک می دهد.