خاصیت آهن ربایی شهروز ابراهیمی بعد از واکسن کرونا

خاصیت آهن ربایی شهروز ابراهیمی بعد از واکسن کرونا

خاصیت آهن ربایی شهروز ابراهیمی بعد از واکسن کرونا به شایعه ها و فیلم هایی که گفته می شد ساختگی هستند پایان داد. شهروز ابراهیمی در این فیلم که بعد از زدن واکسن از خود تهیه کرده بود با نزدیک کردن یک قاشق به بدن خود خاصیت آهن ربایی بدنش را نشان داد.