ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

ورودی‌های جدید، مهر ماه در دانشگاه‌ها حضور نمی‌یابند

رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه دانشجویان ورودی‌های جدید از مهر در دانشگاه‌ها حضور فیزیکی نخواهند یافت، گفت: تا پایان پائیز تمامی دانشجویان کشور واکسینه می‌شوند و بر این اساس ترم دوم سال تحصیلی جدید برای همه دانشجویان حضوری خواهد بود.