چگونه بی‌ اشتهایی کودکان را درمان کنیم؟

چگونه بی‌ اشتهایی کودکان را درمان کنیم؟

از یک سالگی به بعد روند رشد کودک نسبت به سال اول کندتر می‌شود و نیاز کودکان به مواد غذایی کاهش می‌یابد، بنابراین باید میزان شیر روزانه کاهش یافته و تغذیه از طریق مواد غذایی مناسب که اهمیت زیادی دارد ادامه یابد.

استرس پدر چه تأثیری روی فرزند می گذارد؟

استرس پدر چه تأثیری روی فرزند می گذارد؟

شواهد به دست آمده از چندین پژوهش حیوانی نشان می‌دهند که تغییر عملکرد ژن تحت تاثیر محیط می‌تواند با وراثت به نسل‌های بعدی منتقل شود. این موضوع ثابت شده است که تغذیه و استرس، به این نوع تغییرات منجر می‌شوند.