صورتهای مالی دو بانک دولتی به زودی منتشر می شود

صورتهای مالی دو بانک دولتی ملی و سپه به زودی منتشر می شود. پیگیریهای خبرنگار رصد روز نشان می دهد که خیلی زود صورتهای مالی بانک سپه منتشر می شود و بانک ملی در ادامه صورت کامل مالی خود را منتشر می کند.