فشار برای طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرار رو به جلوست

فشار برای طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرار رو به جلوست

محمدحسن آصفری نماینده اراک و نائب رئیس کمیسیون شوراها فشار برای طرح تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان فرار رو به جلوست. مسائل مهمتری وجود دارد که باید به آن پرداخته شود اما اصرار برای این چنین مسئله ای ابهامات زیادی دارد.