درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۹ / ۱۱ تا ۲۵۴ درصد

درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۹ / ۱۱ تا ۲۵۴ درصد

درصد افزایش قیمت محصولات کشاورزی در سال ۹۹ نشان می دهد که با وضعیت فعلی از شناسایی موقعیت های صادراتی خصوصاً در کشورهای اروپایی غافل خواهیم ماند زیرا عدم سر و سامان دادن به وضعیت فعلی قیمت نهایی تولید در کشور را افزایش خواهد داد