مبدأ و مقصد واردات و صادرات در سال ۹۹ / بی توجهی به بازار اروپا

مبدأ و مقصد واردات و صادرات در سال ۹۹ / بی توجهی به بازار اروپا

از دست دادن فرصت صادراتی با کشورهای اروپایی در سایه تحریمهای ظالمانه این مسئله را آشکار می کند که جدا از موانعی که در راه تصویب FATF وجود دارد جایگزین این مسئله برای کشور برای شناسایی ظرفیت های زیاد تجاری با اروپا چیست و چرا باید حجم زیاد منابع ارزی برای کشور اینطور کم اهمیت جلوه کند؟