افشای سند یک فروپاشی در دانشگاه آزاد اسلامی

افشای سند یک فروپاشی در دانشگاه آزاد اسلامی

هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی درباره احتمال یک فروپاشی تذکرات جدی به طهرانچی داد این هیئت در ابتدای سال خطاب به ریاست دانشگاه نامه ای نوشته که از اتفاقات عجیب و غریب مدیریتی در دانشگاه آزاد خبر می دهد.