مؤسسه اعتباری ملل نگران کننده ظاهر شد

مؤسسه اعتباری ملل نگران کننده ظاهر شد

مؤسسه اعتباری ملل که در آخرین گزارشات مالی به جهت کفایت سرمایه وضعیت مطلوبی نداشت در بررسی های جدید طی سه ماهه اسفند ۹۹ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز در شرایط مطلوبی قرار ندارد.

پست بانک تردیدها را افزایش داد

پست بانک تردیدها را افزایش داد

در جدیدترین صورتهای مالی پست بانک که مربوط به ۶ ماهه سال است کفایت سرمایه بانک نسبت به پایان سال ۹۸ با کاهش ۲.۰۲ درصدی به ۳.۵۳ درصد رسیده که همچنان نگرانیها را برای سپرده گذاران خود در محدوده ریسک بالا قرار می دهد.

بانک خوب ” سرمایه ” نیست

بانک خوب ” سرمایه ” نیست

این بانک خصوصی که مأموریت خود را ایجاد بیشترین ارزش افزوده برای ذینفعان از طریق توسعه بازارهای داخلی و خارجی و با استفاده از تکنولوژی‌های پیشرفته و مدرن بانکی بیان می دارد فعلا تا تحقق این شعار فاصله بسیار زیادی می بیند زیرا پارامترهای رسیدن به این هدف فعلا دور از دسترس ارکان بانک قرار دارد.