ارزش سهام عدالت امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت، ٠.۶درصد افزایش یافت.

به گزارش رصد روز، ارزش سهام عدالت امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۰، ارزش سهام عدالت در مقایسه با روز گذشته، ٠.۶درصد افزایش یافت و ارزش سبد ۵٣٢هزار تومانی، یک میلیون تومانی و ۴٩٢هزار تومانی سهام عدالت به ترتیب به ١١ میلیون و ٩۴٧هزار تومان، ٢٢ میلیون و ۵٠٧هزار تومان و ١١ میلیون و ٧۶هزار تومان رسید. با احتساب این موضوع، ارزش ۶٠درصد قابل فروش سبد ۵۳۲هزار تومانی سهام عدالت به ٧ میلیون و ١۶٨هزار تومان رسیده است.

ارزش سهام عدالت امروز ۱۹ بهمن ۱۴۰۰

ارزش سهام عدالت من (١٩ بهمن ماه)

مطالب مرتبط