استقبال از طرحها و برنامه های راهبردی فولاد مبارکه

در یازدهمین همایش «چشم انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران با نگاهی به بازار» که از 4 تا ۶ اسفند در هتل المپیک تهران برگزار شد، از طرح ها و برنامه های راهبردی فولاد مبارکه در هوشمند سازی صنعت و اجرای طرح تحول دیجیتال و تولید فولادهای جدی...

به گزارش رصد روز، مدیرعامل فولاد مبارکه در جریان برگزاری این همایش و در میزگرد تخصصی تعاملات دو حوزۀ فولاد و سنگآهن، چالشها و راهکارهای صادرات در دورۀ پساترامپ، اظهار کرد: از فولاد مبارکه بهعنوان تولیدکننده و تأمینکنندۀ انواع ورق یاد میشود، درحالیکه این شرکت رسالت صنعتسازی را نیز بر عهده گرفته و علاوهبر تأمین نیاز کشور به انواع ورقهای فولادی، در این حوزه نیز با قوت در حال حرکت است.

حمیدرضا عظیمیان در ادامۀ سخنان خود، به نقش فولاد در توسعۀ صنعتی و اقتصادی کشور تأکید و تصریح کرد: در پروژۀ استراتژیک انتقال نفت گوره به جاسک که به تصریح مقام معظم رهبری و وزیر نفت، استراتژیکترین پروژۀ دولت بوده، فولاد مبارکه با همکاری فولاد اکسین و کارشناسان وزارت نفت توانست این نوع فولاد را تولید و تحریمها را بیاثر کند، تاجاییکه هماکنون ۴۵۰ هزار تن از این نوع فولاد تولید و در اختیار فولاد اکسین، تولیدکنندۀ لوله و نصاب قرار گرفته و هزار کیلومتر آن انجام شده است.

وی در همین خصوص با بیان اینکه اخیرا فولاد مبارکه اسلب ۳۰۰ میلیمتری تولید کرده است، گفت: ورق حاصله از نورد این نوع تختالها نیز برای تولید لولههای انتقال نفت از کف دریا که عمدتا وارداتی بوده استفاده میشود.

وی با بیان اینکه امسال ۷۰۰ میلیون یورو ورق وارد کشور شده، تصریح کرد فولاد مبارکه با اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲، تأمین حداکثری نیاز صنایع کشور را رسالت خود میداند.

مدیرعامل فولاد مبارکه از محدودیتهای صنایع در تأمین برق و گاز در فصول مختلف سال بهعنوان مشکلات قابلملاحظه در حوزۀ تولید نام برد و گفت: به همین دلیل تا الآن فولاد مبارکه ۳۰۰ هزار تن تولید خود را از دست داده است.

وی از کمبود سنگآهن بهعنوان یکی دیگر از بزرگترین چالشهای فولادسازان نام برد و گفت: مادامکه سنگآهن کافی از سوی معدنکاران در اختیار این مجموعهها قرار نگیرد، طبیعتا آنها برای حل مشکل به حوزۀ غیرتخصصی خود یعنی معدن سوق داده میشوند.

عظیمیان با بیان اینکه خرید کنسانتره بهصورت آزاد نیز فولادسازان را با مشکلات جدیتری مواجه میکند، ادامه داد: فولاد مبارکه واردات کنسانتره را مورد بررسی قرار داد که این راهکار نیز توجیه اقتصادی مناسبی نداشت.

مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در خصوص اهمیت توسعۀ معدن و صنعت فولاد کشور ادامه داد: حاشیۀ سود معدن دو برابر فولاد است، اما معدنکاران به سمت فولادساز شدن پیش رفتند.

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت:

به اعتقاد وزیر صمت پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ باید سریعتر اجرا شود

مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت نیز با اشاره به پروژۀ نورد گرم شمارۀ ۲ فولاد مبارکه و حمایتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن گفت: این پروژه تحول بزرگی در زمینۀ تأمین ورق موردنیاز کشور ایجاد میکند. به همین دلیل وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد این پروژه باید هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.

سیفالله امیری با بیان اینکه فولاد مبارکه منابع مالی موردنیاز برای اجرای این پروژه را در اختیار دارد ادامه داد: این شرکت میتواند تمام موارد موردنیاز این پروژه را تأمین کند و تنها نیازمند حمایت دولت برای اخذ مجوزها و حل بروکراسیهای اداری است.

وی تأکید کرد: در زمینۀ یادشده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام توان حمایت خواهد کرد و اگر با مشکلی مواجه شدند، ما در وزارت صمت پاسخگوی آنها هستیم.وزارت صنعت، معدن و تجارت بهطور کامل حامی اجرای این پروژه است.

معاون طرحهای توسعه معدن و صنایع معدنی ایمیدرو: حضور فولاد مبارکه در حوزۀ معدن در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت

محمد آقاجانلو معاون طرحهای توسعۀ معدن و صنایع معدنی ایمیدرو نیز در جریان بازدید از غرفۀ فولاد مبارکه در این همایش گفت: فولاد مبارکه به حدی بزرگ شده که هم در حوزههای تخصصی فولادسازی، ریختهگری و نورد پیشرو است و هم میتواند در حوزههای دیگر با توجه به تخصص و توانمندیهایش به کشور کمک کند.

وی گفت: با توجه به شرایط فعلی کشور، معتقدم حضور فولاد مبارکه در حوزۀ معدن در بلندمدت نتایج مثبتی به همراه خواهد داشت.

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران: چتر حمایتی فولاد مبارکه بر سر واحدهای کوچک و متوسط

رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به نقش هلدینگ فولاد مبارکه گفت: هلدینگهای بزرگ مانند فولاد مبارکه میتوانند تأثیرات خوبی در حوزۀ اشتغالزایی و تولید داشته باشند، اما مشکل اصلی کشور این است که بخش عمدهای از واحدهای اقتصادی در دست دولت است و اقتصاد دولتی در هیچ کجا جواب نداده است.

بهرام شکوری با بیان اینکه در گام اول باید هلدینگها بهصورت کامل خصوصی شوند، گفت: بدون شک پس از این اتفاق، هلدینگهای بزرگ همچون مبارکه میتوانند چتر حمایتی برای واحدهای تولیدکنندۀ کوچک باشند. در واقع هلدینگهای بزرگ مانند قلۀ کوه و واحدهای کوچک و متوسط مانند دامنۀ آن هستند.

وی افزود: با چنین اقدامی واحدهای کوچک و متوسط میتوانند خدماتی به هلدینگ ها ارائه دهند و در مقابل واحدهای بزرگ چتر حمایتی آنها باشند؛ مثلا واحدهای کوچک و متوسط میتوانند تولید و صادرات واحدهای بزرگ را سامان دهند. اگر این موضوع بهصورت خوشهای در صنایع اجرای شود، در نهایت منجر به توسعۀ صنایع کوچک میشود.

معاون سرمایهگذاری و امور  شرکتهای فولاد مبارکه: فولاد مبارکه راهبر صنعت فولاد کشور است

معاون سرمایهگذاری و امور شرکتهای فولاد مبارکه نیز با تأکید بر اینکه فولاد مبارکه تولید حدود نیمی از فولاد کشور را بر عهده دارد گفت: این شرکت در صنعت فولاد کشور نقش راهبری دارد.

غلامرضا طاهری با اشاره به اهمیت هوشمندسازی صنایع کشور گفت: دیجیتالسازی و موضوعات این حوزه امری مهم و اجتنابناپذیر است که خوشبختانه فولاد مبارکه در این موضوع نیز بهطور جدی ورود کرده است.

وی گفت: لازم است که فعالان این حوزه در زمینۀ دیجیتالسازی و دیگر موضوعات مربوطه بهروز شوند و حضور در این همایش و نمایشگاه فرصت خوبی برای به اشتراک گذاشتن یافتهها در این زمینه است.

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه: سنگآهن و فولاد بنیان اقتصاد و زیربنای بسیاری از صنایع

حضور فعال و مستمر گروه فولاد مبارکه در این همایش تأکیدی بر نگاه این شرکت به اهمیت تبادل اطلاعات و بهروزرسانی موضوعات این صنعت است.هادی نباتینژاد گفت: صنعت فولاد و سنگآهن بهعنوان یکی از بنیانهای اقتصاد و زیربنای بسیاری از صنایع، همواره موردتوجه بوده است.وی حضور در رویدادهای علمی و تخصصی را فرصتی ارزشمند جهت تبادل اطلاعات بین بازیگران اصلی عرصۀ صنعت اعم از دولت، بخش خصوصی و انجمنهای تخصصی داخلی و بینالمللی عنوان کرد و اظهار داشت: اهمیت صادرات و چالشهای تغییرات مکرر سیاستهای داخلی و تحولات بینالمللی، بررسی عرضه و فروش داخلی (بورس کالا) و قیمتگذاری محصولات فولادی،  تحول دیجیتال و نسل چهارم انقلاب صنعتی در صنعت فولاد، میزان سرمایهگذاری و سهم سود ارکان چرخۀ تولید فولاد، بازنگری، تدوین استراتژی و بهروزآوری طرح جامع فولاد و ارتباط دوسویۀ بازار سرمایه و ارکان چرخه فولاد و نهایتا فرصتها و تهدیدها ازجمله محورهای این همایش است.

مدیرعامل شرکت ایریسا: سود قابلتوجه برای سهامداران «فولاد» با دیجیتالی شدن فولاد مبارکه

مدیرعامل شرکت ایریسا گفت: تحول دیجیتال در صنعت فولاد و صنایع مشابه میتواند سالانه بین ۶ تا ۸ درصد ارتقای بهرهوری مالی برای شرکتها به همراه داشته باشد. با توجه بهاندازۀ کسبوکار فولاد مبارکه که اکنون به سمت دیجیتالی شدن حرکت کرده، این عدد بسیار تعیینکننده و قابلتوجه خواهد بود و سودآوری قابل قبولی را نصیب فولاد مبارکه و سهامداران خواهد کرد.

رسول سراییان در این همایش گفت: موضوع تحول دیجیتال و انقلاب صنعتی که موضوع روز تحولات دنیاست، اساسا بهمنزلۀ ارتقای بهرهوری، حضور قدرتمندانه در عرصۀ رقابت و استفادۀ بیشتر و مناسبتر منابع موجود در سازمانهای جهان تراز است.

وی افزود: دیجیتالی شدن مسیر تحول همۀ صنایع است که از ۴ سال پیش از سوی رقبای اصلی فولاد مبارکه در جهان آغاز شده است؛ به همین دلیل،این شرکت نیز وارد این عرصه شده و اکنون با توجه به فعالیتهایی که شروع کردهایم، امیدواریم بتوانیم از منافع تحول دیجیتال در سال آینده بهرهمند شویم.

مدیر عامل شرکت ایریسا افزود: تحول دیجیتال موجب میشود فولاد مبارکه توانایی خود را برای تولید محصولات با قیمت، کیفیت و تنوع مناسب در عرصۀ بینالملل افزایش دهد.

 

 

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید  

 

 

 

 

روابط عمومی فولاد مبارکه

مطالب مرتبط

آخرین اخبار