انحراف بودجه ایران ایر؟

به گزارش رصد روز ، براساس صورت‌های مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷، در بخش حمل مسافر داخلی بودجه اصلاحی مصوب هما ۱۷۹ میلیارد و ۸۳۴ میلیون تومان، عملکرد ۱۵۶ میلیارد و ۵۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۲۳ میلیارد و ۲۵۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

در بخش حمل مسافر بین‌المللی؛‌ بودجه اصلاحی مصوب ۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، عملکرد ۸۰ میلیارد و ۹۳۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۳ میلیارد و ۴۳۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

در بخش مسافر حج تمتع؛ بودجه اصلاحی مصوب ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، عملکرد ۸ میلیارد و ۸۵۸ میلیون تومان و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۳۷۲ میلیون ۳۰۰ هزار تومان است.

در بخش مسافر اجاره دربست و حج عمره بودجه اصلاحی مصوب ۴۰ میلیارد و ۳۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، عملکرد ۳۰ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۱۰ میلیارد و ۲۹۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان است.

در بخش حمل بار؛ بودجه اصلاحی مصوب یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، عملکرد ۸۷۸ میلیون تومان‌ و درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۶۲۲ میلیون تومان است.

در بخش حمل پست بودجه اصلاحی مصوب ۱۲۰ میلیون تومان، عملکرد ۸۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۳۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

در بخش اضافه‌ بار، بودجه اصلاحی مصوب ۵۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، عملکرد ۵۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، درصد تغییر عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

در توضیح دلایل انحراف آورده شده است که به دلیل عدم تحقق پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش ناوگان مسافری و زمین‌گیر شدن تعدادی از هواپیماها امکان برقراری بخشی از پروازها فراهم نشد.

 براساس صورت‌های مالی شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۹۷ در بخش تطبیق عملکرد و بودجه (اقلام جاری سال ۹۶) در هزینه‌های تولید بودجه اصلاحی مصوب ۱۶۸۸ میلیارد تومان و عملکرد ۱۵۶۲ میلیارد و ۱۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۱۲۵ میلیارد و ۸۸۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و ۷.۵ درصد است.

در تشریح دلایل انحراف اعلام شده است با توجه به تحقق خرید هواپیما بخشی از هزینه‌های برنامه‌ریزی شده محقق نشده ضمن اینکه با توجه به محدودیت منابع سعی شده است عملیات با حداقل هزینه انجام شود.

در بخش هزینه‌های تولید و فروش عمومی و اداری بودجه اصلاحی مصوب ۳۳۳ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، عملکرد ۵۵۳ میلیارد و ۳۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۶۶درصد به مبلغ ۲۲۰ میلیارد و  ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه افزایش هزینه‌ها در این بخش عمدتاً ناشی از نرخ تورم سال ۹۷ بوده است، همچنین افزایش نرخ ارز و هزینه تسعیر یادداشت ۲۸ مبین انحراف در این موضوع است.

در بخش هزینه‌های مالی مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه، بودجه اصلاحی مصوب ۳۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان، عملکرد ۲۶۴ میلیارد و ۸۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۷۰۵ درصد به رقم ۲۳۱ میلیارد و ۹۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه افزایش نرخ ارز تأثیر بسیار زیادی در افزایش هزینه‌های مالی تسهیلات دریافتی بابت خرید هواپیماهای جدید داشته است.

در پرداخت حقوق بازنشستگان بودجه اصلاحی مصوب ۴۳۰ میلیارد تومان، عملکرد ۸۵ میلیارد و ۱۳۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۱۰ درصد به مبلغ ۴۴ میلیارد و ۸۶۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه شرکت هما براساس تبصره ماده ۲۴ آیین‌نامه استخدامی کارکنان خود باید نسبت به تأمین کسری صندوق بازنشستگی کارکنان هما جهت پرداخت حقوق کارکنان بازنشسته اقدام کند. بدین لحاظ بخشی از حقوق کارکنان بازنشسته از طریق صندوق تأمین شده است.

 همچنین در اقلام جاری شرح عملیات مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه، بودجه اصلاحی مصوب ۲۴۸۳ میلیارد و ۹۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، عملکرد ۲۷۶۵ میلیارد و ۱۰۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و مبلغ تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی ۲۸۱ میلیارد و ۱۹۰ میلیون تومان است.

* تطبیق عملکرد و بودجه در اقلام سرمایه‌ای سال ۹۶

در عملیات مطابق سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه بخش زمین و ساختمان و تأسیسات بودجه اصلاحی مصوب ۳۵ میلیارد و ۸۳۰ میلیون تومان است.

توضیح اینکه اعتبارات پیش‌بینی شده در این بخش عمدتاً مربوط به پروژه‌های ساختمانی فرودگاه امام خمینی (ره) است که به دلیل عدم تأمین منابع مالی مشکلات نقدینگی جذب نشده است.

در بخش هواپیما موتورهای یدکی و تجهیزات (ماشین‌آلات) بودجه اصلاحی مصوب ۱۵۷۵ میلیارد و ۲۷۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، عملکرد ۴۷۱ میلیارد و ۵۲۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی ۷۰درصد به مبلغ ۱۱۰۳ میلیارد و ۷۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه قبل از برقراری تحریم‌ها محدودیت منابع مانع تحقق برنامه‌ها و سپس دلیل مذکور منتج به انحراف بین برنامه از پیش تعیین شده و عملکرد واقعی شده است.

در بخش لوازم و ابزار کار فنی بودجه اصلاحی مصوب ۶۳ میلیارد و ۹۰ میلیون تومان، عملکرد ۴ میلیارد و ۱۷۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، درصد تغییرات عملکرد نسبت به بودجه مصوب اصلاحی ۹۳درصد به مبلغ ۵۸ میلیارد و ۹۱۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.

توضیح دلایل انحراف اینکه به دلیل محدودیت منابع صرفه‌جویی شده است.

جمعاً در عملیات مطابق با سرفصل‌های صورتجلسه مجمع عمومی بودجه تطبیق عملکرد و بودجه اقلام سرمایه‌ای سال ۹۶ بودجه اصلاحی مصوب رقم ۱۶۹۶ میلیارد و ۹۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، عملکرد ۴۷۶ میلیارد و ۲۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و مبلغ تغییرات عملکرد نسبت به بودجه اصلاحی مصوب ۱۲۲۰ میلیارد و ۷۴۴ میلیون تومان است.

 

 

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا