تضاد طبقاتی افزایش حقوق با تورم

بررسی حساب و کتاب‌های گیج کنند‌های که در ابلاغیه حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۳ می‌بینیم بر اســاس آیین نامــه حقوق و دســتمزد بخش خصوصی در سال، ۱۴۰۳ حداقل مزد ۳۵ و نیم درصد افزایش پیــدا کرده اســت.

به گزارش رصد روز، یعنی حداقل دستمزد کارگران ی که به آنها حداقلی بگیر گفته می‌شـود از ۵ میلیــون و ۳۰۸ هــزار تومان به ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تبدیل شــده که البتــه این خالــص رقم دریافتی آنها نخواهد بــود.

از آنجایــی که همــه کارگران حداقلی بگیر نیستند و گروه بزرگتر کارگر‌ها در رده‌های دیگر دستمزدی قرار میگیرند میزان افزایش حقوق آنها هــم اهمیــت دارد. اینطور که شورای عالی کار در نهایت تصمیم گرفــت و بعضــی از نماینده‌های کارگری را هم عصبانی کرد، غیر از حداقلــی بگیر‌ها بقیــه گروه‌های کارگــری باید حداقــل ۲۲ درصد افزایش حقوق داشــته باشند.

این شکاف ۱۳ درصدی بیــن حقوق حداقلی بگیر‌ها و ســایر رده‌های شغلی اگرچه صدای فعالان کارگری را در آورده، اما چندان غیر عادی نیســت. دو ســال پیش که حداقل حقوق کارگران بیشتر از ۵۷ درصد رشد کرد، سایر رده‌های درآمدی ۳۸ درصد رشد دســتمزد داشتند یا در ســال ۹۸وقتی حداقلی بگیر‌ها با رشــد ۳۶ درصدی حقــوق روبه رو شدند، بقیه رده‌های دستمزدی فقط ۱۳ درصد افزایش دستمزد گرفتند.

نماینده‌های کارفرمایی میگویند ســایر رده‌های درآمدی هم قدرت چانه زنی زیادی دارند هم بعضا حقوق‌های بالایی دریافت میکنند پس چندان نیازی به حمایت شورای عالــی کار ندارند امــا نماینده‌های کارگــری میگوینــد کارگرانی که چنــدان حقوق بالاتری نســبت به حداقل نداشــته اند و تعدادشان هم بسیار زیاد است قربانی بزرگ چنین شکافی هستند.

یکی از نکته‌هــای قابل توجه در مورد حقوق کارگران پایه سنوات آنها اســت. در واقــع بــه رقــم حقوق کارگرانی که بیشــتر از یک سال در یک مجموعــه کار کرده انــد پایه سنواتی هم اضافه میشود که برای ســال ۱۴۰۳ بدون تغییــر مانده و روزانه ۷ هزارتومــان یعنی ماهانه نزدیک بــه ۲۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شــده اســت.

همچنین یک میلیــون و ۴۰۰ هزارتومان کمک هزینه خرید خواروبار یا همان بن کارگری هم باید به حقوق کارگران اضافه شود که نسبت به سال گذشته رشد ۲۷ درصدی داشته است. یک ۹۰۰ هزار تومان هم بابت حق مســکن و یک ۵۰۰ هزار تومان هم بابت حق تاهل به کارگــران تعلق میگیرد که هــم کارگران زن و هم کارگران مرد را در بر میگیرد.

به این ترتیب حداقــل حقــوق کارگران متاهل بدون فرزند بــه ۹میلیون و ۸۸۸هزار تومان میرسد و حداقل حقوق کارگران دارای دو و سه فرزند هم به ترتیب ۱۰ میلیون و ۸۹۰ هزارتومــان و ۱۱ میلیــون و ۱۰۷ هزار تومان خواهد بود.

در نهایت بد نیست یک نگاهی هم به کف و سقف عیدی سال ۱۴۰۳ بیندازیم که در انتهای سال و اواخــر بهمن و اوایل اســفند به دست کارگران میرســد. مبنای عیدی کارگران پایــه حقوق آنها است، اما شورای عالی کار برای آن سقفی هم تعیین میکند تا شکاف زیادی بین عیدی حداقلی بگیر‌ها و بقیه ایجاد نشــود.

بــه این ترتیب حداقل عیدی سال ۱۴۰۳ دو برابر کف پایه حقوق یعنی ۱۴ میلیون و ۳۶۵ هزار تومان و حداکثر آن، سه برابر حقوق پایه یعنی بالغ بر ۲۱/۵ میلیون خواهد بود.منبع: کانال پیش بینی اقتصادی

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار