تورم مسکن اعلام شد

طبق گزارش جدید مرکز آمار، در بهمن ١٤٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٩١,١ رسیده که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش داشته است.

به گزارش رصد روز، مرکز آمار در جدیدترین گزارش خود تورم مسکن تهران در ماه بهمن را اعلام کرد. براساس گزارش مرکز آمار ایران، در بهمن ١۴٠٢ شاخص قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٢٩١,١ رسیده است که نسبت به ماه قبل (٢٨٠.۴)، ٣.٨ درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه ۳.۸ درصد
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ماه جاری، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در بهمن ١۴٠٢ تورم ماهانه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران ٣,٨ درصد بوده است که در مقایسه با ماه قبل (٢.٢ درصد)، ١.۶ واحد درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در بهمن ماه ١۴٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣۶,۴ درصد رسیده است؛ یعنی خریداران بایستی برای خرید یک واحد مسکونی مشخص در شهر تهران نسبت به بهمن ماه ١۴٠١، به طور متوسط ٣۶.۴ درصد بیشتر پرداخت کنند. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (۴۶.۵ درصد) ١٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم سالانه
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١۴٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٧,٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل(٨٢.٨ درصد)، ۵ واحد درصد کاهش داشته است.

متوسط قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به تفکیک منطقه
در بهمن ماه ١۴٠٢ متوسط وزنی و حسابی قیمت آپارتمان‌های مسکونی فروش رفته در شهر تهران به ترتیب به ٨٣٣١٢۴ و ٧٩٨٧١٠ هزار ریال رسیده است. در این ماه منطقه ١ با متوسط وزنی قیمت ١٧٠۴٧١٧ هزار ریال بیشترین و منطقه ١٨ با متوسط وزنی قیمت ۴۵٣١٠۶ هزار ریال کمترین قیمت را در بین مناطق ٢٢گانه شهر تهران به خود اختصاص داده‌اند. مرکز آمار پیش‌تر در گزارشی نرخ تورم ماه بهمن را ۱.۴ درصد اعلام کرد که بخش مسکن سهم ۰.۹۲ واحد درصدی در آن داشته است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار