تورم ۴۵.۳ درصدی در تابستان ۱۴۰۲

مرکز آمار تازه‌ترین گزارش شاخص قیمت تولیدکننده را در وبسایت خود بارگذاری کرده که بر این اساس تورم فصلی تابستان 1402، حدود 9.3 درصد، تورم نقطه به نقطه 45.3 درصد و تورم سالانه 43.2 درصد عنوان شده است.

به گزارش رصد روز، در فصل تابستان ١۴٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٩٧۵,٢ به ثبت رسیده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.٣ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٣.٢ درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت کل
در فصل تابستان ١۴٠٢، شاخص قیمت کل تولیدکننده ٩٧۵,٢ عنوان شده که نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩.٣ درصد، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵.٣ درصد و در چهارفصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۴٣.٢ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم فصلی
در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) ٩,٣ درصد می­باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (١٢.۴ درصد)، ٣.١ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید محصولاتشان در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به فصل قبل، ٩.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم فصلی با ١٢.۶ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم‌ترین تورم فصلی با ۶.۶ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” می‌باشد.

افزایش تورم نقطه به نقطه
در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۴۵,٣ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.۴ درصد)، ٢.٩ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۵.٣ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش‌ترین تورم نقطه به نقطه با ٧٢.٣ درصد مربوط به گروه “تولید، انتقال و توزیع برق” و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ٣۵.٧ درصد مربوط به گروه “کشاورزی” می‌باشد.

افزایش تورم سالانه
در فصل تابستان ١۴٠٢، درصد تغییرات شاخص قیمت کل تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل تابستان ١۴٠٢ نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۴٣,٢ درصد می‌باشد که در مقایسه با همین اطلاع در فصل قبل (۴٢.٩ درصد)، ٠.٣ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید در داخل کشور، در چهار فصل منتهی به تابستان ١۴٠٢ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴٣.٢ درصد افزایش دارد. در این فصل بیش­ترین تورم سالانه با ۵٨.٨ درصد مربوط به گروه “خدمات” و کم‌ترین تورم سالانه با ٢٩.٢ درصد مربوط به گروه “صنعت” می‌باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط