رکورد سپرده های مشتریان بانک ایران زمین شکسته شد

بررسی ها نشان می دهد که میزان سپرده های مشتریان بانک ایران زمین در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسیده که این رقم رکورد سپرده های مشتریان بانک ایران زمین را در سالهای قبل جابجا کرد به گزارش اختصاصی رصد روز،شبکه بانکی کش...

بررسی ها نشان می دهد که میزان سپرده های مشتریان بانک ایران زمین در ۹ ماهه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسیده که این رقم رکورد سپرده های مشتریان بانک ایران زمین را در سالهای قبل جابجا کرد

به گزارش اختصاصی رصد روز،شبکه بانکی کشور در چند ماهه اخیر آبستن حملات غیرمنصفانه ای بود که از سوی معاندین نظام جهت تضعیف ساختار اقتصادی کشور مهندسی می شد و سعی در القای نارضایتی مردم از شبکه بانکی کشور داشت حال آنکه بررسی ها نشان می دهد هیچ کدام از این حربه ها نتیجه بخش نبوده و سپرده های شبکه بانکی کشور نسبت به گذشته افزایش پیدا کرده است.

اگرچه میزان سپرده گذاری مشتریان در یک بانک همه متر و معیار لازم جهت ارزیابی کم و کیف خدمات بانک نیست اما به واسطه اینکه سپرده های مشتریان در یک بانک ارتباط مستقیم به میزان اعتماد و اطمینان مردم دارد یکی از مهمترین پارامترهای تحلیل و تصمیم گیری جهت سپردن سرمایه افراد به بانکهاست.

این موضوع به خوبی نشان می دهد که مردم بیش از گذشته نظام بانکی کشور را مقصد مطمئنی برای سرمایه های خود می دانند و با افزایش سود سپرده ها جهت همگامی با نرخ تورم و رشد منطقی نقدینگی مشتریان به تقویت اعتماد مردم به بانکهای کشور کمک شد.

افزایش نظارت بر شبکه بانکی طی دوسال گذشته منجر به افزایش شفافیت در یکی از بزرگترین شبکه های پولی مالی کشور شده و مشارکت بانکهای مختلف در طرحهای کلان اقتصادی به خلق سرمایه مولد منجر شده که افزایش طرحهای عمرانی و تولیدی که با کمک نظام بانکی کشور شاهد آن هستیم مؤید این ادعاست.

دستاورد مهم بانک ایران زمین در افزایش سپرده های مشتریان

بررسی ها مشخص می کند که بانک ایران زمین نیز در نه ماهه سال ۱۴۰۱ دست به کار بزرگی زد و شاهد شکستن رکورد سپرده های مشتریان این بانک در نه ماهه سال جاری بودیم.

مجموع سپرده های مشتریان بانک ایران زمین در در سال قبل ۴۵ هزار و ۵۰۵ میلیارد ریال بود که این رقم برای سالهای ۹۹ و ۹۸ به ترتیب ۳۴ هزار و ۴۸۵ میلیارد ریال و ۱۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال بود که این رقم در طی نه ماهه امسال به بیش از ۵۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال رسید.

با رسیدن سپرده های مشتریان به رقم ۵۵ هزار و ۳۹۴ میلیارد ریال این شاخص مهم با رشد ۲۲ درصدی در بانک ایران زمین همراه شد که از آن باید به عنوان یک دستاورد قابل توجه یاد کرد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط