شریک تجاری ایران مرد بیمار اروپا شد

صنـدوق بین‌المللـی پـول از کوچک شدن اقتصاد آلمان در سال 2023 خبر داده و این کشور را بحرانی‌ترین اقتصاد بزرگ در این سال معرفی کرده است. اما اهمیت کوچک شدن اقتصاد آلمان چه تاثیری می‌تواند بر مناسبات تجاری ایران داشته باشد.

به گزارش رصد روز، آلمان را می توان یکی از شرکای تجاری با ایران دانست، کشوری که اواخر سال گذشته از قطع روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران خبر داد، اما همچنان در میان ۵ کشور اول صادراتی با ایران قرار دارد و توانسته جایگاه خود را حفظ کند. در این خصوص دو نظریه وجود دارد برخی معتقدند با کوچک شدن اقتصاد این کشور این امکان وجود دارد که روابط تجاری ایران و آلمان کمرنگ شود و این امر موجب شود تا این کشور از میان شرکای تجاری ایران خارج شود. اما در مقابل این نظریه برخی فعالان اقتصادی‌ معتقدند با توجه به اینکه پیش‌بینی‌ها از کاهش تولید این کشور اروپایی‌ حکایت دارد می‌توان به محکم‌تر شدن روابط تجاری آن با ایران امیدوار بود.

براساس این گزارش وزارت اقتصــاد آلمــان در آخریــن پیش بینی‌هــای خــود از کاهــش ۰.۴ درصــدی تولیــد خبر داد و پیش‌بینــی کـرد کـه اقتصـاد برتـر اروپـا در سـال جـاری بـه دلیـل مقابلـه بـا تـورم بـالا، افزایـش قیمـت انـرژی و رکـود تولیـد، کوچــک شــود.

وخامـت شـرایط اقتصـادی آلمـان، بحث‌هـا در مـورد اینکـه آیـا آلمـان یـک بـار دیگـر «مـرد بیمـار اروپـا» اسـت یـا خیـر را بـه صـورت جـدی مطـرح کـرده اسـت؛ هـر چنـد برخـی از تحلیلگـران ایـن امـر را غلـو دانسـته و بـازار کار ایــن کشــور را بــا وجــود چالش‌هــا، همچنــان قــوی تلقــی می‌کننــد.

افت اقتصاد این کشور درحالی صورت گرفته که پیش‌بینــی قبلــی دولــت از اقتصــاد آلمــان ، حاکــی از رشــد ۰.۴ درصـدی بـرای سـال ۲۰۲۳ و خـروج از بحـران انـرژی و بهبـود شـاخصه‌های صنعتـی بـود؛ اما در پیش‌بینـی اخیـر، ایـن رقـم کاهـش قابـل توجهـی پیـدا کـرده اسـت.

از زمـان تهاجـم روسـیه بـه اوکرایـن کـه منجـر بـه افزایـش تـورم و بـه ویـژه هزینـه انـرژی شـده، اقتصـاد آلمـان بـا مشـکلات مهمـی مواجـه شـده اسـت. ایـن بحـران در کنـار افـت تولیـد صنایـع وابسـته بـه انـرژی، رشـد ضعیـف شـریک تجـاری اصلـی آلمـان، یعنـی چیـن و افزایـش شـدید نـرخ بهـره منطقـه یـورو بـا هـدف کنتـرل قیمت‌هـای مصرف‌کننــده، تشــدید شــده اســت.

از سوی دیگر اقتصـاد آلمـان در اوایل سـال جـاری، وارد رکـود شـد و از آن زمـان تاکنـون در تـلاش بـه منظـور خـروج از ایـن وضعیـت اسـت و رشـد صفـر را در سـه ماهـه دوم ثبـت کـرده اسـت. در این خصوص وزیـر اقتصـاد آلمـان طـی بیانیـه‌ای، اعلام کـرد: در یـک محیـط دشـوار ژئوپلیتیکـی، مـا کندتـر از حـد انتظـار از ایـن بحـران خـارج خواهیم شــد.

عـلاوه بـر ایـن، صنـدوق بین المللـی پـول نیـز در گـزارش اخیـر خـود، اقتصـاد آلمـان را بـا کاهـش رشـد اقتصـادی بــه رقــم ۰.۵ درصــد، بــه عنــوان بحرانی‌تریــن اقتصــاد بــزرگ در ســال ۲۰۲۳ معرفــی کــرد.

در گزارش پایش تحولات تجارت جهانی اتاق ایران به این نکته اشاره شده که دولــت آلمــان، رشــد اقتصــادی ســال آینــده را ۱.۳ درصــد و بــرای ســال ۲۰۲۵ را ۱.۵ درصــد پیش‌بینــی کــرده اســت. عــلاوه بــر ایــن وزارت اقتصـاد، تـورم در سـال جـاری را ۶.۱ درصـد بـرآورد کـرده و ایـن رقـم را بـرای سـال آینـده، کاهشـی دیـده اسـت. نـرخ تـورم پیش‌بینـی شـده بـرای سـال ۲۰۲۴ معـادل ۲.۶ درصـد و بـرای سـال ۲۰۲۵ معـادل ۲ درصـد اسـت.

منبع:اکوایران

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار