فال ابجد ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳

 فال ابجد25 اردیبهشت ۱۴۰۳ را در رصد روز بخوانید.

به گزارش رصد روز،  فال ابجد۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ را در رصد روز بخوانید.

فال ابجد متولدین فروردین ماه

 

ابجد فال شما : آ ب آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، برتو بشارت باد که به زودی اسباب آسایش تو فراهم می شود و از غم و اندوهی که داری خلاص می شوی و اگر هر قصدی داشته باشی اسباب آن فراهم می شود. سعی کن تصمیم عجولانه نگیری و راز خود را به نامحرم نگویی و هر روزی که گذشت غصه آن را نخوری و از آن روز برای بهبود فردای بهتر، بهره بگیری و هر روزت را بهتر از روز پیش گردانی و شکر خدای به جای آری که موفق و درستکار خواهی شد ان شاءالله…

فال ابجد متولدین اردیبهشت ماه

 

ابجد فال شما : آ آ د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، بدان و آگاه باش که ستاره بخت تو بلند است و همواره مورد لطف و عنایت پروردگاری و آنچه را خواسته ای بر تو ارزانی داشته است، پس شکرانه نعمت به جای آور و در هر کاری به خدا توکل کن و از مکر شیطان و شیطان صفتان بپرهیز و با مردم دانا درآمیز و از نزاع و جدل بگریز و از تولید نسل زیادتر از دو فرزند خودداری کن که هر حاجتی داشته باشی با استعانت از ذات پروردگار دانا و توانا برآورده می شود ان شاءالله

فال ابجد متولدین خرداد ماه

 

ابجد فال شما : ج آ د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال، بیمار تو به لطف و کرم پروردگار شفا خواهد یافت و احوال پریشان تو را آسوده خواهد کرد. هرگز نگران مباش و به لطف خداوندی ایمان داشته باش و به درگاه او استغفار کن که تغییری در وضع تو پیدا خواهد شد که به سلامت می رسی و انبساط خاطر پیدا می کنی ان شاءالله …

فال ابجد متولدین تیر ماه

ابجد فال شما : ج ج ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! به نظر می رسد شخصی متواضع با حکمت و درستکار هستید . اگر گرفتار صدمه یا مشکلی هستید خیر است و حکمتی در آن. چیزی را که از دست داده اید دوباره به دست می آورید. اگر قصد ازدواج دارید خیر است؛ انجام دهید ولی قبلا از فهم و دانایی و سلامت عقل او مطمئن شوید. از مشکلی که دارید رها می شوید. باید به خداوند توکل و توسل کنید. چشم تان نباید به دنبال مال مردم باشد؛ در ضمن کینه توزی نکنید تا از سلامت برخوردار باشید. اگر کسی به شما بدی کرد او را ببخشید. از این راه به عزت می رسید، اگر با تفضل به خدا به مقاصد و اهداف عالی خود برسید نام نیکی از شما بر جای خواهد ماند.

فال ابجد متولدین مرداد ماه

 

ابجد فال شما : د د د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بدان که چیزی از دست تو رفته که به سبب آن غم و اندوه می خوری اما عاقبت کار را نمی دانی؛ اگر صبر کنی هر آینه به امیدی که داری برسی؛ پس در مدت سرگردانی با خدا باش که عاقبت بخیر خواهی بود، این چند روز به سعادت می رسی و اگر نیت سفر داری برو که خوب است و از روزها روز دوشنبه و پنج شنبه برای تو بهتر باشد تا به مقصود برسی و صدقه بده تا آنچه از خداوند طلب می کنی بیابی ولیکن ازسوی شخصی کار تو گشوده شود و از بزرگی راحتی خواهی یافت و کارها به مراد دل تو شود و چیزی به تو می رسد ان شاءالله.

فال ابجد متولدین شهریور ماه

 

ابجد فال شما : ب ب د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال در زندگی در موقعیت حساسی قرار می گیرید چون با گروهی سرکش و مجرم سر و کار پیدا می کنید که لازم است آنها را ارشاد و راهنمایی کنید. اگر کاری را برای خدا انجام می دهید از شکست در آن هراس نداشته باشید. ممکن است یک زن با شما به نزاع برخیزد. اگر صبور و بردبار باشید به نفع شما تمام می شود. یک سفر دریایی در طالع شما دیده می شود.

فال ابجد متولدین مهر ماه

ابجد فال شما : ب ب آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بدان و آگاه باش با این نیت که داری از غم خلاص شوی و عمرت دراز باشد و کارت بالا گیرد و دشمنانت مقهور شوند و هر روز عزت یابی. با آدم خوب همنشینی کن و سفری در پیش داری؛ برو که نیک است و نعمت بسیار یابی. هیچ غم مخور که خیانت در دل تو نیست و از برکت دعای پدر و مادر حق تعالی تو را نگه می دارد و اگر کسی در غربت داری به زودی برسد با دولت و سعادت و امسال بر تو مبارک باشد و بر دشمن ظفر یابی و هر نیت که داری خوب است. به مراد دل برسی. در نماز اول وقت کوشا باش.

فال ابجد متولدین آبان ماه

 

ابجد فال شما : ب آ آ

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! بشارت باد تو را که به دولت رسیده ای و آفتاب به طالعت رسیده است اما بعضی هستند که بر تو حسد می برند و یکی تو را دوست دارد و نصیحت کند، بشنو که مبارک است و شغلی خواهی یافت که آسایش تو در آن است و اگر غایبی داری زود به تو می رسد و همین امروز صدقه بده تا آسوده باشی و خیر بینی. بر شکم خود نشان یا خالی داری که نشانه نیکبختی است ولیکن آن خیالی که در دل داری گذشت و پیوسته خواب آشفته بینی و فراموش می کنی؛ قلب خود را قوت ده که به مراد برسی ان شاءالله.

فال ابجد متولدین آذر ماه

ابجد فال شما : آ ب ج

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال و ای خوش اقبال! بر تو بشارت باد که بر اثر لیاقت و کفایتی که ابراز خواهی کرد میان فامیل و طایفه خود به مقام شامخی خواهی رسید که مورد حسد دیگران خواهی گرفت ولیکن خداوند دانا و توانا تو را حمایت می کند و تو را از گزند و چشم زخم دیگران مصون می دارد، شکر خدای را بجای آور و سعی کن موقعیتی را که نصیب تو می شود همواره با خلق و خوی پسندیده حفظ کنی تا سرافراز بمانی ان شاءالله

فال ابجد متولدین دی ماه

 

ابجد فال شما : آ ج د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! تو را هیچ نرنجاند و باید که درستکار و راست عمل باشی. ای عزیزم صبح و شام عبادت و طاعت خداوند کن و مردم را از خودت خشنود ساز، رنجی بر پای تو رسیده بود که اکنون بهتر شده و بر پشت خود و پا و پهلویت نشانی داری که آن نشانه نیکبختی است. به تو از مردی کوتاه قد فایده رسد و زنی هست که شب و روز تو را دعا می کند و به واسطه دعای او خدا تو را حفظ می کند و از برکت دعای آن زن است که عمر تو دراز می شود و به مراد دل برسی ان شاءالله.

فال ابجد متولدین بهمن ماه

 

ابجد فال شما : د ج د

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال! این نیت که کرده ای به غایت خوب است و از غم رها شوی. قومی حاسد تو بودند، حق تعالی از فضل خود تو را از شرشان نگه داشت و باید که به طاعت و عبادت مشغول باشی و حق تعالی در روزی به روی تو بگشاید و فرزند قابلی روزی تو خواهد بود. تو را چشم زخمی رسیده اما به خیر گذشت و از شر دشمن ایمن شوی و به مقصود دل برسی و همیشه خاطر خود را آسوده دار که آنچه دل تو می خواهد بدان می رسی. روز جمعه بر تو میمون و مبارک باشد.

فال ابجد متولدین اسفند ماه

 

ابجد فال شما : د د ب

تعبیر فال ابجد: ای صاحب فال بر تو بشارت که به زودی به مقصود خود خواهی رسید و آنچه را که در طلبش هستی به دست خواهی آورد و اگر نزد کسی برای درخواستی می روی و او سخن درشتی بر زبان جاری می کند صلاح است که از رفتن پشیمان شوی؛ چون او به تو آسیب می رساند. گروهی به تو حسد می ورزند و در خیال نابودی تو هستند اما از دست آنها کاری بر نمی آید؛ نترس. سفری در پیش است که در آن سفر آسودگی یابی. این چند روزه طالع تو نحسی دارد که از تو بگذرد و بعد در نظر خلایق شیرین شوی. تندخو هستی و زود خشمگین شده و از کوره در می روی . یک زن که تو را بسیار دوست دارد و برای تو روز و شب دعا می کند حرفش را گوش کن .

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط