قیمت دلار در بازار و صرافی های ۲۳ فروردین ماه

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ به گزارش رصد روز، امید است که با کاهش قیمت دلار، قیمت سکه نیز به وضع بهتری برسد و قیمت مناسب تری پیدا کند.قیمت دلار در روز های اخیر روند صعودی بدی را در پیش گرفته است. پیش بینی های عجیبی از قیمت دل...

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

به گزارش رصد روز، امید است که با کاهش قیمت دلار، قیمت سکه نیز به وضع بهتری برسد و قیمت مناسب تری پیدا کند.قیمت دلار در روز های اخیر روند صعودی بدی را در پیش گرفته است. پیش بینی های عجیبی از قیمت دلار انجام گرفته و نشان از این دارد که قیمت دلار مرز ۲۹ هزار تومان را طی کند. در راستای افزایش قیمت دلار، قیمت سکه و طلا نیز بالا می رود. قیمت دلار چند روزی است که روال صعودی خود را در پیش گرفته و روز به روز گران تر می شود. خبر ها حاکی از آن است که قیمت دلار  امروز افزایش یافت.

قیمت دلار امروز چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲

دلار در بازار آزاد با افزایش ۰.۵۲ درصدی نسبت به ۲ روز پیش، ۴۱,۷۱۲ تومان معامله شد

دلار در صرافی ملی با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۲۵ روز پیش، ۴۲,۴۰۰ تومان معامله شد.

دلار در بازار متشکل در بازار ۵۰ روز پیش نسبت به ۵۱ روز پیش، با ۳۲۱۱ تومان کاهش، ۴۱,۵۴۹ تومان نرخ گذاری شد.

دلار در سامانه سنا با بدون تغییر ۰ درصدی نسبت به ۵۲ روز پیش، ۳۰,۴۱۶ تومان معامله شد.

دلار کانادا در بازار روز قبل نسبت به ۲ روز پیش، با ۱۱۳ تومان افزایش، ۳۰,۸۶۶ تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت دلار در بازارهای مختلف

عنوان    قیمت    بروزرسانی

دلار در بازار آزاد    ۴۱,۷۱۲.۰۰ تومان    روز قبل

دلار در صرافی ملی    ۴۲,۴۰۰.۰۰ تومان    ۲۴ روز پیش

دلار در بازار متشکل    ۴۱,۵۴۹.۰۰ تومان    ۵۰ روز پیش

دلار در سامانه سنا    ۳۰,۴۱۶.۰۰ تومان    ۵۱ روز پیش

دلار کانادا    ۳۰,۸۶۶.۰۰ تومان    روز قبل

قیمت دلار در بازار آزاد

روز قبل دلار در بازار آزاد مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار در بازار آزاد که ۲ روز پیش تا ۴۱,۴۹۲ (چهل و یک هزار و چهارصد و نود و دو ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ – با رشد ۰.۵۲ درصدی به ۴۱,۷۱۲ (چهل و یک هزار و هفتصد و دوازده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۱,۷۱۲    ۲۲۰    ۰.۵۲    روز قبل

۴۱,۴۹۲    ۵۰۴    ۱.۲۱    ۲ روز پیش

۴۰,۹۸۸    ۳۴۹    ۰.۸۵    ۳ روز پیش

قیمت دلار در صرافی ملی

۲۴ روز پیش دلار در صرافی ملی مانند ۲۵ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در صرافی ملی که ۲۵ روز پیش تا ۴۲,۴۰۰ (چهل و دو هزار و چهارصد ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ – به ۴۲,۴۰۰ (چهل و دو هزار و چهارصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در صرافی ملی

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۲,۴۰۰    ۰.۰۰    ۰    ۲۴ روز پیش

۴۲,۴۰۰    ۰.۰۰    ۰    ۲۵ روز پیش

۴۲,۴۰۰    -۱۰۰.۰۰    -۰.۲۴    ۲۷ روز پیش

قیمت دلار در بازار متشکل

قیمت دلار در بازار متشکل شاهد کاهش ۷.۷۲ درصدی درصدی قیمت بوده است بطوری که دلار در بازار متشکل که ۵۱ روز پیش تا ۴۴,۷۶۰ (چهل و چهار هزار و هفتصد و شصت ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ – به ۴۱,۵۴۹ (چهل و یک هزار و پانصد و چهل و نه ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار متشکل

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۴۱,۵۴۹    -۳,۲۱۱.۰۰    -۷.۷۳    ۵۰ روز پیش

۴۴,۷۶۰    ۰.۰۰    ۰    ۵۱ روز پیش

۴۴,۷۶۰    ۸۷    ۰.۱۹    ۵۲ روز پیش

قیمت دلار در سامانه سنا

۵۱ روز پیش دلار در سامانه سنا مانند ۵۲ روز پیش، با افزایش و کاهش قیمتی روبرو نشدند، بطوری که دلار در سامانه سنا که ۵۲ روز پیش تا ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ – به ۳۰,۴۱۶ (سی هزار و چهارصد و شانزده ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در سامانه سنا

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۳۰,۴۱۶    ۰.۰۰    ۰    ۵۱ روز پیش

۳۰,۴۱۶    -۲۷۷.۰۰    -۰.۹۲    ۵۲ روز پیش

۳۰,۶۹۳    ۰.۰۰    ۰    ۶۶ روز پیش

روز قبل دلار کانادا مانند ۲ روز پیش رشد قیمت را تجربه کرد. دلار کانادا که ۲ روز پیش تا ۳۰,۷۵۳ (سی هزار و هفتصد و پنجاه و سه ) تومان رسیده بود، امروز – چهارشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۲ مصادف با ۱۲ آوریل ۲۰۲۳ – با رشد ۰.۳۶ درصدی به ۳۰,۸۶۶ (سی هزار و هشتصد و شصت و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار کانادا

قیمت (تومان)    مقدار تغییر    درصد تغییر    تاریخ

۳۰,۸۶۶    ۱۱۳    ۰.۳۶    روز قبل

۳۰,۷۵۳    ۴۱۰    ۱.۳۳    ۲ روز پیش

۳۰,۳۴۳    ۲۵۸    ۰.۸۵    ۳ روز پیش

 

 

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار