پاداش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

بررسی صورتهای مالی حکایت از پاداش 1 میلیارد و 800 میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد دارد از پنج عضو هیئت مدیره این شرکت بیمه ای 3 نفر از آنان موظف هستند

به گزارش اختصاصی رصد روز ، در صورتهای مالی برخی از شرکتها ارقامی به عنوان پاداش اعضای هیئت مدیره در نظر گرفته شده که هرچند طبق اساسنامه ها قانونی به نظر می آید اما باید این سؤال را مطرح کرد که آیا چنین مبالغی نمی تواند مصارف دیگری داشته باشد؟ بررسی صورتهای مالی بیمه پاسارگاد نشان می دهد که اعضای هیئت مدیره این شرکت بیمه ای در پایان سال ۹۹ مبلغ ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان پاداش دریافت خواهند کرد.

 

پاداش ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومانی اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

 

پاداش اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

 

 

سهم هریک از ۵ عضو بیمه پاسارگاد در دریافت این پاداش به ۳۶۰ میلیون تومان می رسد که به صورت متوسط رقم ماهیانه آن ۳۰ میلیون تومان می شود. این در حالیست که از پنج نفر عضو هیئت مدیره این شرکت بیمه ای ۳ نفر از آنان موظف هستند که جدا از این پاداش می توانند حقوق و مزایا هم از شرکت دریافت کنند.

اعضای هیئت مدیره بیمه پاسارگاد

لازم به ذکر است مجموع حقوق و مزایای این شرکت بیمه ای در پایان سال ۹۹ به ۱۷۳ میلیارد و ۶۵۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان می رسد که به به طور متوسط سهم هریک از پرسنل ۱۱ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان خواهد بود.

 

تعداد کارکنان بیمه پاسارگاد

 

حقوق و مزایای پرسنل بیمه پاسارگاد

 

مطالب مرتبط