ابلاغ بخشی از بسته بازنگری در مقررات صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گزارش رصد روز، بخشی از بسته بازنگری در مقررات به منظور توسعه سرمایه گذاری غیرمستقیم و تسریع در امور اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق های سرمایه گذاری مصوب شد. متن کامل این مصوبات به شرح زیر است.

 به منظور توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم و تسریع در امور اجرایی تاسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری موارد زیر تصویب گردید:

۱. در صندوق‌های سرمایه گذاری، الزام به جذب حداقل تعداد سرمایه گذار موضوع بند ۴-۲ مصوبه شماره ۴۰۱ هیئت مدیره سازمان مورخ ۰۴/۱۲/۱۳۹۴(موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۵۹ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴) از شرایط صدور مجوز فعالیت و تمدید فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری حذف گردید.

۲. در آن دسته از صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مجوز پذیره‌نویسی آن‌ها پس از ثبت صندوق نزد مرجع ثبت شرکت‌ها صادر می‌شود، در صورت تامین حداقل سرمایه صندوق توسط موسسین، مجوز فعالیت صندوق نیز همزمان قابل صدور است.

۳ .مصوبه‌های شماره ۵۲۶ و ۶۲۶ هیئت مدیره سازمان به ترتیب مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ و ۰۵/۱۲/۱۳۹۸ در خصوص شرایط تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت اعم از صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملزم به سرمایه‌گذاری اختیاری یا الزامی در سهام و حق تقدم سهام (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۰۷ و ۱۲۰۲۰۱۴۹ به ترتیب مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ و ۰۷/۱۲/۱۳۹۸) به شرح زیر اصلاح گردید:

۱.۳ .هر یک از اشخاصی که مجاز به تصدی سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت هستند با رعایت سایر قوانین و مقررات می‌توانند در صورتی که مدیریت کمتر از دو صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت از هر یک از انواع «مبتنی بر صدور و ابطال» یا «قابل معامله» بر عهده داشته باشند، نسبت به ارائه درخواست تصدی سمت مدیریت برای حداکثر دو صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت برای هر یک از دو نوع یادشده اقدام نمایند. مدیر صندوق باید تمهیدات لازم به منظور رعایت صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و رعایت صحیح قوانین و مقررات را لحاظ نماید.

۲.۳ .انتقال مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری از مدیریت شرکت‌های کارگزاری به شرکت‌های دارای مجوز سبدگردانی معتبر، موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۱۴ مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۷ و ارائه درخواست جهت تصدی سمت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیکوکاری مشمول محدودیت اعلامی به شرح فوق است.

۳.۳ .برای هر یک از اشخاص مجاز به تصدی سمت مدیریت صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم، تصدی مدیریت یک صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت نوع دوم با رعایت قوانین و مقررات و نیز صرفه و صلاح سرمایه‌گذاران و اجتناب از موارد تعارض منفعت امکان پذیر است.

۴ .بخشی از متن مصوبه شماره ۶۵۳ مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۹ هیئت مدیره سازمان در خصوص تعیین چارچوب سقف صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت، مختلط و سهامی متناسب با سرمایه مدیران صندوق‌ها به شرح زیر اصلاح شد:

۱.۴ .در مواقعی که سرمایه ثبت و پرداخت شده مدیر صندوق کفاف تناسب حداقل سرمایه با سقف واحدهای سرمایه‌گذاری درخواستی را تامین نمی‌کند ولیکن حقوق صاحبان سهام بدین منظور مکفی است، مشروط به ارائه تعهد از هیئت مدیره مدیر صندوق مبنی بر انجام اقدامات لازم جهت افزایش سرمایه نهاد مالی مذکور ظرف مدت حداکثر شش ماه و عدم توزیع سود فراتر از الزامات قانونی جهت تامین سرمایه مدنظر، حقوق صاحبان سرمایه میتواند مالک عمل قرار گیرد.

۲.۴ .سقف مجاز دارایی‌های تحت مدیریت مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به ارزش اسمی واحدهای سرمایه‌گذاری متناسب با سرمایه مدیران صندوق‌های مذکور (موضوع بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۶ مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۹) به شرح زیر اصلاح گردید:

یییییییی

در صورتی که حقوق صاحبان سهام مدیر صندوق حداقل ۰۰۰،۱۰میلیارد ریال باشد، مجاز به ارائه درخواست افزایش سقف دارایی‌های تحت مدیریت از محل صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت و مختلط به میزان بیش از ۰۰۰،۵۰۰ میلیارد ریال خواهد بود.

۵ .در خصوص مصوبه‌های شماره ۵۲۶ و ۵۴۴ هیئت مدیره سازمان با موضوع تعیین ساختار صندوق‌های سرمایه‌گذاری صندوق در صندوق و ترکیب دارایی‌های آنها (موضوع ابلاغیه‌های شماره ۱۲۰۲۰۱۱۰ و ۱۲۰۲۰۱۲۹ به ترتیب مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۷ و ۰۳/۰۲/۱۳۹) موارد زیر به تصویب رسید:

۱.۵ .الزامات سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در واحدهای منتشره از طرف صندوق‌های دارای مدیریت واحد با صندوق سرمایه‌گذار یا سایر صندوق‌های تحت مدیریت شخص دیگر به میزان حداکثر ۵۰% ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح شد.

۲.۵ .الزامات سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در مجموع صندوق‌های در اوراق بهادار با درآمد ثابت به میزان حداکثر ۵۰% ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح گردید.

۳.۵ .الزامات سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌پذیر به میزان حداکثر ۲۵% از ارزش کل دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذار اصلاح گردید.

۴.۵ .مدیر صندوق سرمایه‌گذار مجاز به لحاظ کارمزد از محل سرمایه‌گذاری در واحدهای صندوق‌های تحت مدیریت خود، نخواهد بود.

۶ .بند مربوط در مصوبه شماره ۶۴۹ هیئت مدیره سازمان در خصوص نصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در اوراق اختیار فروش تبعی (موضوع بند ۱ ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۶۲ مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۹) به شرح «صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز به سرمایه‌گذاری در اوراق اختیار فروش تبعی، حداکثر به میزان ۵۰درصد از حجم هر یک از اوراق اختیار فروش تبعی منتشره هستند. مشروط به آنکه سرمایه‌گذاری صندوق در دارایی پایه و اوراق اختیار فروش تبعی مربوطه بیش از ۵ درصد ارزش کل دارایی‌های صندوق نشود.» اصلاح گردید.

۷ .بند ۲-۱ مصوبه شماره ۴۸۲ در خصوص صدور از شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۰۹۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶) به شرح  «صدور واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها از طریق شعب بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری، برای مشتریان امکانپذیر است.» اصلاح گردید.

۸ .شرایط استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر فناوری‌های مالی به منظور اخذ درخواست‌های صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، موضوع مصوبه شماره ۵۵۰ هیئت مدیره سازمان (موضوع ابلاغیه شماره ۱۲۰۲۰۱۲۱ مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۷) به شرح «استفاده از پایگاه اینترنتی یا سایر فناوری‌های مالی جهت دریافت درخواست‌های صدور و ابطال بدون الزام به تعلق آن به صندوق یا مدیر صندوق در صورت اخذ تاییدیه‌های فنی از سازمان و با رعایت دستورالعمل مربوطه مجاز است.» اصلاح گردید. مقرر شد دستورالعمل مربوطه با همکاری معاونت نظارت بر نهادهای مالی و معاونت اجرایی تهیه شود. دستورالعمل مذکور در صورت تایید معاونت‌های مربوطه، قابل ابلاغ و اعمال است.

۹ .مفاد مرتبط با پرداخت وجوه حاصل از ابطال و سود دورهای در نمونه اساسنامه صندوق‌های مبتنی بر صدور و ابطال به شرح «کلیه پرداخت‌ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه‌گذار یا به درخواست سرمایه‌گذار به حساب بانکی دیگر صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر صدور و ابطال تحت مدیریت مدیر صندوق به منظور سرمایه‌گذاری در صندوق مربوطه یا شرکت کارگزاری، به منظور خرید اوراق بهادار یا پرداخت بدهی سرمایه‌گذار ناشی از خرید اوراق بهادار، واریز می‌شود.» اصلاح گردید.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

اقتصاد آنلاین

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا