تاریخ انتشار این مطلب 1399/12/17 - 18:40:01

۹۹ درصد آبیاری فضای سبز فولاد مبارکه به روش قطره‌ای انجام میشود

به گزارش رصد روز، رامین بختیاری ضمن گرامی داشت هفتۀ منابع طبیعی (۱۵ تا ۲۲ اسفندماه) اظهار کرد: اهمیت غرس درخت در دین اسلام بر کسی پوشیده نیست؛ بسیاری از بزرگان ما بر این عمل تأکید داشتهاند و مقام معظم رهبری نیز هرساله بهصورت نمادین اقدام به غرس یک اصله درخت میکند که این امر نشاندهندۀ اهمیت درخت و کاشت آن است.

وی با اشاره به وسعت ۳۵۰۰ هکتاری فولاد مبارکه افزود: ۱۴۵۰ هکتار معادل ۴۲ درصد از کل وسعت این شرکت با فضای سبز، شامل درخت، درختچه و گیاهان دیگر، پوشیده شده است. علاوه بر این، بهغیراز نواحی اداری قدیم در فولاد مبارکه که پیش از بهرهبرداری این شرکت دارای فضای سبز بودهاند، تقریبا اکثر جنگلکاریهای این شرکت در سال ۱۳۷۲ انجام شده و پس از این دوره نیز به دلیل محدودیتهای آبی، توسعۀ کمی را تجربه کرده است.

بختیاری با اشاره به اینکه شرکت فولاد مبارکه دارای استاندارد ISO۱۴۰۰۱ است، گفت: در پی اقدامات شرکت در حوزههای مختلف زیستمحیطی، فولاد مبارکه در آذرماه سال ۱۳۹۲ نیز بهواسطۀ اقدامات ارزشمند در حوزه سرباره از سوی مدیریت سبز اروپا و بنیاد جهانی انرژی کاندید دریافت تندیس طرح نوآوری سبز شد.

مدیر مدیریت شهری فولاد مبارکه درباره اهداف ایجاد فضای سبز در محیطهای صنعتی تصریح کرد: اولین هدف موردنظر جذب آلایندههای جوی و خاکی و هدف دوم تلطیف هواست. گیاهان با جذب دیاکسید کربن و آزادسازی اکسیژن در فرایند فتوسنتز، طراوت و شادابی محیط را به دنبال دارد. در واقع هدف مهمی که از کاشت درختان در فضای صنعتی به دنبال آنیم رسوب کردن کربن است. هدف بعدی قابلیت بادشکن طبیعی است. ما در منطقهای هستیم که بادهای موسمی و فصلی یا برخی فعالیتهای انجامشده در محیط کارخانه ممکن است باعث آلودگی و گرد خاک در اطراف منطقه شود. درختان اثر باد را تا سه برابر ارتفاع خود خنثی میکنند. همچنین کاشت درختان از فرسایش خاک جلوگیری میکند.

بختیاری خاطرنشان کرد: در بخش جنگلداری فولاد مبارکه از گونههای درختی و درختچهای سوزنیبرگ (که معمولا همیشهسبز هستند) و گونههای پهنبرگ (خزانکننده) استفاده شده است. مهمترین گونههای سوزنیبرگ شامل کاج تهران، سرو نقرهای، سرو نوش سرو ذربین، سرو شیراز، سرو ناز و سرو خزنده (ارس) است. البته گونه زیتون معمولی نیز جزو این گیاهان محسوب میشود که اگرچه همیشهسبز است، اما در رده گیاهان پهنبرگ طبقهبندی میشود.

وی اضافه کرد: گونههای پهنبرگ در فولاد مبارکه عمدتا شامل توت معمولی، اقاقیا، آسماندار، سنجد و زیتون تلخ است که معمولا در وسعت بیشتری نسبت به گونههای سوزنی کاشته شده است. گونههای دیگر پهنبرگ نیز شامل ارغوان، داغداغان و بادامکوهی بوده که با مساحت کمتری کاشته شده است. مجموع موارد مذکور جنگلهای فولاد مبارکه را تشکیل میدهد.

مدیر مدیریت شهری فولاد مبارکه درباره اقدامات انجامشده در خصوص صرفهجویی در مصرف آب نیز اظهار کرد: در بخش محوطههای گل و چمن در راستای محدودیتهای آب، همۀ چمنها به گیاهان مقاوم به کمآبی مانند ناز فرانسوی تبدیل شده و بیشتر از گلهای فصل استفاده میشود. معمولا سیاست ما در انتخاب گونههای گیاهی، گونههایی با نیازهای (خواهشهای) اکولوژیک کمتر و بردباری بیشتر به خشکی و کمآبی است. در همین خصوص بیشتر از گیاهان پوششی مانند ناز، پامپاس گراس و سانتولینا استفاده میکنیم تا بتوانیم چمن را حذف نماییم. همچنین واکاری درختان با گونههای مقاوم به کمآبی جایگزین میشود.

۹۹ درصد آبیاری فضای سبز فولاد مبارکه به روش قطرهای انجام میشود

بختیاری با بیان اینکه بالغ بر ۹۹ درصد آبیاری فضای سبز فولاد مبارکه بهصورت قطرهای انجام میشود گفت: از این محل هدر رفت آبی وجود ندارد؛ بنابراین راندمان آبیاری بسیار بالاست.

وی افزود: جهت آبیاری فضای سبز از دو منبع عمده آب استفاده میشود. منبع اصلی پساب بهداشتی است که استفاده از آن با همت فولاد مبارکه و اقدام سنجیده این شرکت در دو سال اخیر اجرایی شده است. بهوسیله آن پساب بهداشتی زرینشهر و مبارکه خریداری و وارد فولاد مبارکه میشود.

مدیر مدیریت شهری فولاد مبارکه ادامه داد: بخش عمده مصارف آب در این بخش از پساب بهداشتی و بخشی نیز از آب موردنیاز هم از منابع زیرزمینی استفاده میشود. بااینحال نهایت تلاش و دقت ما نیز این است که استفاده از منابع آب زیرزمینی متناسب با ظرفیت آنها باشد.

همکاری با دانشگاهها جهت ارتقای سطح کیفی فضای سبز شرکت

بختیاری با بیان اینکه فعالیتهای نگهداری از فضای سبز تقریبا بهصورت ۲۴ ساعته انجام میشود، اظهار کرد: یکی از اقدامات خوبی که در این زمینه انجام میشود، تعریف پروژههای تحقیقاتی علمی و پژوهشی با همکاری مراکز علمی مانند دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی است. طرح بررسی سازگاری گونههای درختی و درختچهای فولاد مبارکه با همکاری دانشگاه تربیت مدرس، ارزیابی جامع کیفیت فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی خاک فضای سبز فولاد مبارکه آبیاریشده با پساب تصفیهشده با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی محدودیتها و تعیین قابلیت و استعداد خاکهای سبز با همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان، طرح بررسی علل زوال گونههای درختی جنگلکاری فولاد مبارکه با همکاری منابع طبیعی شهرکرد، طرح کاربرد گیاهان پوششی سازگار با شرایط زیستمحیطی فولاد مبارکه بهمنظور صرفهجویی در مصرف آب با همکاری دانشگاه یادگار امام و طرح تهیه فلور گیاهی منطقه فولاد مبارکه بهمنظور شناسایی گیاهان بومی و استفاده در فضای سبز با همکاری دانشگاه اصفهان از این جمله است که مورد آخر اجرایی شده و میتواند بهعنوان یک مرجع در اختیار کل منطقه و حتی استان قرار گیرد.

استفاده از درختان سازگار با بحران کمآبی

وی خاطرنشان کرد: به دلیل محدودیت در منابع آبی ناچار به حرکت به سوی پوشش گیاهی سازگار با شرایط کمآبی منطقه فولاد مبارکه هستیم. همچنین برای تلطیف فضاهای اداری کارکنان هم بهصورت سالانه گلهای آپارتمانی متنوعی تهیه میشود که گونههای آن بر اساس شرایط اکولوژیکی ازجمله نور، دما، رطوبت و… انتخاب شده و در اتاق کار همکاران مستقر میشود.

مدیر مدیریت شهری فولاد مبارکه در پایان با بیان اینکه نگهداری بهینه و مطلوب فضای سبز فعلی تنها به مدد زحمات شبانهروزی کارکنان نظارت فضای سبز شرکت فولاد مبارکه و کارگران زحمتکش پیمانکار این پروژه فراهم شده است، مراتب قدردانی خود را از تیم یادشده ابراز کرد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید  

  یارانه معیشتی آذر ماه فردا واریز می شود

روابط عمومی فولاد مبارکه

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا