۸۸ هزار میلیارد تومان از بودجه با اوراق پوشش داده شد

image_pdfimage_print

با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار اوراق دولت (اعم از نقدی و غیرنقدی) از اول سال تا ۴ آبان معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان بوده است.

به گزارش رصد روز،در ادامه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تأمین مالی اقتصاد کشور با هدف کاهش تبعات تورمی، خزانه‌داری کل کشور در سال جاری نسبت به انتشار و عرضه اوراق بهادار دولتی با استفاده از روش‌های مختلف از جمله انتشار اسناد خزانه اسلامی و برگزاری بیست و سه هفته عرضه اوراق بدهی میان بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه (از قبیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین مالی) و چهار مرحله پذیره نویسی اوراق از طریق کارگزاری بانک مرکزی و سیستم مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران اقدام نمود.

در راستای تأمین مالی بهینه، بیست و سومین  هفته عرضه اوراق بدهی برگزار شد که پس از اخذ سفارش‌های خرید اوراق از متقاضیان یادشده در سامانه‌های بازار بین‌بانکی کارگزاری بانک مرکزی و مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران مجموعاً مبلغ ۷۸۳ میلیارد تومان اوراق به صورت نقدی به شرح جدول شماره (۱) به فروش رسید.

جدول شماره (۱)؛ مشخصات فروش نقدی در بیست و سومین  هفته عرضه اوراق بدهی دولت منتهی به تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱

شرح نماد معاملاتی سررسید اوراق مبلغ عرضه
(میلیون ریال)
نرخ اسمی اوراق نرخ بهره موثر اوراق متقاضیان مبلغ کل فروخته شده (میلیون ریال)
عرضه حراج اوراق مرابحه عام اراد۱۱۲ تیر۱۴۰۴ ۱۹.۷۷۵.۶۵۵ ۱۸% ۲۲.۲۹% بازار سرمایه ۵,۳۷۵.۶۳۲
اراد۱۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۴۲.۶۵۰.۰۰۰ ۲۲.۲۰% ۲.۴۵۶.۸۴۲
جمع کل فروش ۶۲.۴۲۵.۶۵۵ ۷.۸۳۲.۴۷۴

با احتساب مبلغ مندرج در جدول فوق، تاکنون مجموعاً ۵۳،۸۱۳ میلیارد تومان از طریق انتشار اوراق نقدی، حدود ۳۲ درصد از طریق بازار پول و ۶۸ درصد از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شده است.

علاوه بر مبالغ فوق‌الذکر مبلغ ۳۵,۰۰۰ میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی نیز، منتشر شده که به مرور توسط دستگاه‌های اجرایی به گیرندگان واگذار خواهد شد. با احتساب اسناد خزانه اسلامی، مجموع عملکرد انتشار (اعم از نقدی و غیرنقدی) تا تاریخ فوق‌الذکر معادل ۸۸،۸۱۳ میلیارد تومان است که جزئیات آن در جدول شماره (۲) ذیل ارائه می‌شود:

جدول شماره (۲)؛  جزییات عملکرد انتشار اوراق مالی اسلامی در سال ۱۴۰۱

گزارش اوراق مالی اسلامی تا تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱

مبالغ به میلیارد ریال

شرح تاریخ فروش نقدی اوراق نقدی اوراق غیر نقدی جمع کل
نرخ میانگین وزنی بهره موثر هر هفته بازار پول بازار سرمایه جمع اسناد خزانه اسلامی
انتشار اوراق مالی اسلامی از ابتدای سال تا ۰۲/۰۳/۱۴۰۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۰.۰۰۰
هفته اول ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ ۲۱.۶۹% ۲.۹۸۴ ۲۹.۷۰۴ ۳۲.۶۸۸ ۰ ۳۲.۶۸۸
هفته دوم ۱۰/۰۳/۱۴۰۱ ۲۱.۶۹% ۱۷.۸۸۶ ۱۲.۱۷۷ ۳۰.۰۶۳ ۰ ۳۰.۰۶۳
هفته سوم ۱۸/۰۳/۱۴۰۱ ۲۱.۸۱% ۱۰.۶۲۱ ۱۶.۹۲۵ ۲۷.۵۴۶ ۰ ۲۷.۵۴۶
هفته چهارم ۲۴/۰۳/۱۴۰۱ ۲۱.۵۶% ۱۲.۶۷۲ ۸.۵۹۸ ۲۱.۲۷۰ ۰ ۲۱.۲۷۰
هفته پنجم ۳۱/۰۴/۱۴۰۱ ۲۱.۷۱% ۹.۷۵۴ ۹.۸۱۸ ۱۹.۵۷۲ ۰ ۱۹.۵۷۲
هفته ششم ۰۷/۰۴/۱۴۰۱ ۲۱.۷۶% ۱۲.۶۸۶ ۱۵.۹۹۷ ۲۸.۶۸۳ ۰ ۲۸.۶۸۳
هفته هفتم ۱۵/۰۴/۱۴۰۱ ۲۱.۷۳% ۶.۸۳۳ ۲۵.۶۳۱ ۳۲.۴۶۴ ۰ ۳۲.۴۶۴
هفته هشتم ۱۸/۰۴/۱۴۰۱ ۱۸%* ۰ ۲۲.۰۰۰ ۲۲.۰۰۰ ۲۲.۰۰۰
۲۱/۰۴/۱۴۰۱ ۲۱.۸۲% ۰ ۴.۸۷۰ ۴.۸۷۰ ۱۵۰.۰۰۰ ۱۵۴.۸۷۰
هفته نهم ۲۸/۰۴/۱۴۰۱ ۲۱.۹۲% ۰ ۸.۲۹۳ ۸.۲۹۳ ۰ ۸.۲۹۳
هفته دهم ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ ۲۱.۹۱% ۰ ۴.۶۲۹ ۴.۶۲۹ ۰ ۴.۶۲۹
هفته یازدهم ۱۱/۰۵/۱۴۰۱ ۲۱.۵۳% ۳۰.۵۳۸ ۱.۵۰۲ ۳۲.۰۴۰ ۰ ۳۲.۰۴۰
هفته دوازدهم ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ ۲۱.۷۱% ۰ ۱.۶۶۷ ۱.۶۶۷ ۵۰.۰۰۰ ۵۱.۶۶۷
هفته سیزدهم ۲۵/۰۵/۱۴۰۱ ۲۱.۷۸% ۱۰.۲۴۸ ۲۶.۰۳۸ ۳۶.۲۸۶ ۰ ۳۶.۲۸۶
هفته چهاردهم ۰۱/۰۶/۱۴۰۱ ۲۲.۰۹% ۵.۰۷۸ ۳۱.۵۰۷ ۳۶.۵۸۵ ۰ ۳۶.۵۸۵
هفته پانزدهم ۰۸/۰۶/۱۴۰۱ ۲۱.۸۰% ۸.۶۶۸ ۱۴.۳۲۵ ۲۲.۹۹۳ ۰ ۲۲.۹۹۳
هفته شانزدهم ۱۵/۰۶/۱۴۰۱ ۲۱.۸۰% ۶.۷۹۲ ۶.۲۰۰ ۱۲.۹۹۲ ۰ ۱۲.۹۹۲
هفته هفدهم ۲۲/۰۶/۱۴۰۱ ۲۲.۰۱% ۱۵.۸۱۸ ۷.۰۱۶ ۲۲.۸۳۴ ۰ ۲۲.۸۳۴
هفته هجدهم ۲۷/۰۶/۱۴۰۱ ۱۸%* ۰ ۲۵.۰۰۰ ۲۵.۰۰۰ ۰ ۲۵.۰۰۰
۲۹/۰۶/۱۴۰۱ ۲۱.۶۲% ۲۳.۲۴۶ ۲.۰۲۵ ۲۵.۲۷۱ ۰ ۲۵.۲۷۱
۳۰/۰۶/۱۴۰۱ ۱۸%* ۰ ۵۵.۰۰۰ ۵۵.۰۰۰ ۰ ۵۵.۰۰۰
هفته نوزدهم ۰۶/۰۷/۱۴۰۱ ۲۱.۹۸% ۰ ۲۸۴ ۲۸۴ ۰ ۲۸۴
هفته بیستم ۱۲/۰۷/۱۴۰۱ ۲۲.۲۹% ۰ ۲.۲۹۰ ۲.۲۹۰ ۰ ۲.۲۹۰
هفته بیست و یکم ۱۹/۰۷/۱۴۰۱ ۲۲.۲۹% ۰ ۹۴ ۹۴ ۰ ۹۴
هفته بیست و دوم ۲۵/۰۷/۱۴۰۱ ۱۸%* ۰ ۲۳.۰۰۰ ۲۳.۰۰۰ ۰ ۲۳.۰۰۰
۲۶/۰۷/۱۴۰۱ ۲۲.۲۲% ۰ ۱.۸۸۵ ۱.۸۸۵ ۰ ۱.۸۸۵
هفته بیست و سوم ۰۳/۰۸/۱۴۰۱ ۰ ۷.۸۳۲ ۷.۸۳۲ ۰ ۷.۸۳۲
جمع کل انتشار/ عرضه اوراق ۱۷۳.۸۲۴ ۳۶۴.۳۰۷ ۵۳۸.۱۳۱ ۳۵۰.۰۰۰ ۸۸۸.۱۳۱
* نرخ سود اسمی اوراق متعهد پذیره نویسی

در مقابل مبلغ تامین شده از طریق انتشار اوراق نقدی در سال ۱۴۰۱ به مبلغ ۵۳.۸۱۳ میلیارد تومان، مبلغ ۱۰۲.۰۲۵ میلیارد تومان توسط خزانه‌داری کل کشور به شرح جدول ذیل برای تسویه اصل و سود اوراق در سال جاری پرداخت شده است که بر همین اساس مجموع نقدینگی جذب شده توسط دولت از طریق انتشار اوراق نقدی منفی می‌باشد.

تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی از بازار پول و سرمایه از ابتدای سال تا تاریخ ۰۴/۰۸/۱۴۰۱

شرح مبلغ پرداختی (میلیارد ریال)
پرداختی بابت اصل اوراق ۷۸۰.۳۱۷
پرداختی بابت سود اوراق ۲۳۹.۹۳۵
جمع کل پرداختی بابت اصل و سود ۱.۰۲۰.۲۵۲
تامین مالی دولت از طریق فروش اوراق نقدی (۵۳۸.۱۳۱)
خالص برداشت دولت از بازار پول و سرمایه (۴۸۲.۱۲۱)

ضمناً در هفته آتی نسبت به فروش اوراق به شرح جدول ذیل اقدام می‌شود:

نماد معاملاتی تاریخ سررسید تعداد ورقه(ورقه یک میلیونی ریالی)
اراد۱۱۲ تیر ۱۴۰۴ ۱۴.۰۴۹.۶۴۹
اراد۱۱۷ تیر ۱۴۰۳ ۴۰.۰۸۹.۹۹۰
جمع کل ۵۴.۱۳۹.۶۳۹

ظرفیت‌های قانونی در سال ۱۴۰۱ برای انتشار اوراق مالی اسلامی با تضمین دولت مبلغ ۱۱۸.۰۰۰ میلیارد تومان می‌باشد که از ظرفیت مذکور مبلغ ۹۵.۸۰۰ میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی (از جمله اوراق مرابحه عام و اسناد خزانه اسلامی) منتشر شده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا